PDA

View Full Version : Hình ảnh Tết SàiGòn -2008ThDaiHan
02-12-2008, 03:55 PM
http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/nhothayghet/2039894860091362499S600x600Q85.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/nhothayghet/2710503500091362499S600x600Q85.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/nhothayghet/2637704940091362499S600x600Q85.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/nhothayghet/2044449860091362499S600x600Q85.jpg

ThDaiHan
02-12-2008, 03:56 PM
http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/nhothayghet/2192309320091362499S600x600Q85.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/nhothayghet/2409431780091362499S600x600Q85.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/nhothayghet/2413977230091362499S600x600Q85.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/nhothayghet/2447895180091362499S600x600Q85.jpg

ThDaiHan
02-12-2008, 03:58 PM
http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/nhothayghet/2688790550091362499S500x500Q85.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/nhothayghet/2325947010091362499S500x500Q85.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/nhothayghet/2840980390091362499S500x500Q85-1.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/nhothayghet/2606775560091362499S600x600Q85.jpg

ThDaiHan
02-12-2008, 03:59 PM
http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/nhothayghet/2379306290091362499S600x600Q85.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/nhothayghet/2411497160091362499S600x600Q85.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/nhothayghet/2544650150091362499S600x600Q85.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/nhothayghet/2586377000091362499S600x600Q85.jpg

ThDaiHan
02-12-2008, 04:00 PM
http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/nhothayghet/2683482840091362499S600x600Q85.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/nhothayghet/2799038530091362499S600x600Q85.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/nhothayghet/2818123210091362499S600x600Q85.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y18/MusicMonster/nhothayghet/2986569940091362499S600x600Q85.jpg

taubay
02-12-2008, 04:20 PM
Cám ơn bác TDH...hình đẹp quá, làm tôi nhớ đến hối còn trẻ...

tb

chimtroi
02-12-2008, 07:07 PM
Trời ui, hình đẹp wá cở, cám ơn anh bạn...:BuomVang0:trẻ

HowD
02-12-2008, 10:43 PM
Làm tôi nhớ đến chợ hoa Nguyễn Huệ... đi kiếm hoa tươi với CP1 va Hợp...:04:

taubay
02-14-2008, 12:45 AM
Continue...

http://www.freewebtown.com/taubay/Pictures/Tet/tet_2.jpg

http://www.freewebtown.com/taubay/Pictures/Tet/tet_3.jpg

http://www.freewebtown.com/taubay/Pictures/Tet/tet_4.jpg

http://www.freewebtown.com/taubay/Pictures/Tet/tet_5.jpg

taubay
02-14-2008, 12:47 AM
Continue...

http://www.freewebtown.com/taubay/Pictures/Tet/tet_6.jpg

http://www.freewebtown.com/taubay/Pictures/Tet/tet_7.jpg

http://www.freewebtown.com/taubay/Pictures/Tet/tet_8.jpg

http://www.freewebtown.com/taubay/Pictures/Tet/tet_9.jpg

taubay
02-14-2008, 12:48 AM
Continue...

http://www.freewebtown.com/taubay/Pictures/Tet/tet_10.jpg

http://www.freewebtown.com/taubay/Pictures/Tet/tet_11.jpg

http://www.freewebtown.com/taubay/Pictures/Tet/tet_12.jpg

http://www.freewebtown.com/taubay/Pictures/Tet/tet_13.jpg

taubay
02-14-2008, 12:51 AM
Continue...

http://www.freewebtown.com/taubay/Pictures/Tet/tet_14.jpg

http://www.freewebtown.com/taubay/Pictures/Tet/tet_15.jpg

http://www.freewebtown.com/taubay/Pictures/Tet/tet_16.jpg

http://www.freewebtown.com/taubay/Pictures/Tet/tet_17.jpg

chopper1
02-17-2008, 02:03 AM
Thanks for sharing TB !!! :)