PDA

View Full Version : Tuyển Tập Không Gian và Nỗi Nhớ - 10 năm HQPDhung45qs
12-05-2017, 05:23 AM
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1512446372-Hinh bia HQPD.jpg
Hình bìa Tuyển Tập Không Gian và Nỗi Nhớ - 10 năm HQPD

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1512447759-QC NXQ.jpg
Trang Quảng cáo của KQ Nguyễn Xuân Quang 73C

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1512447798-QC HMT - NVH.jpg
Trang Quảng cáo của KQ Hà Minh Thành 73H và KQ Nguyễn Văn Hảo 72E

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1512449284-Le Van Hai.jpg
Chân dung KQ lê Văn Hải 73A

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1512451130-jn2.jpg
Và Nguyễn Việt Hùng 72H

Khi BCH bật đèn xanh tôi sẽ lần lượt đăng tất cả các bài vở trong Tuyển Tập....Chờ nha các bạn

hung45qs
12-09-2017, 04:52 AM
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1512854525-tiecthuong.jpg

hung45qs
12-09-2017, 05:13 AM
/uploadpics/mp3_pdf1017/1536010445-DS_10NamHQPD_color 2.pdf

hung45qs
12-09-2017, 01:48 PM
/uploadpics/mp3_pdf1017/1536010512-DS_10NamHQPD_color 3.pdf

hung45qs
12-10-2017, 07:18 PM
/uploadpics/mp3_pdf1017/1536010624-DS_10NamHQPD_color 4.pdf

hung45qs
09-03-2018, 09:40 PM
/uploadpics/mp3_pdf1017/1536013228-DS_10NamHQPD_color 5.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1536013243-DS_10NamHQPD_color 6.pdf

hung45qs
09-03-2018, 10:22 PM
/uploadpics/mp3_pdf1017/1536013328-DS_10NamHQPD_color 7.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1536013340-DS_10NamHQPD_color 8.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1536013350-DS_10NamHQPD_color 9.pdf

hung45qs
09-05-2018, 03:10 AM
/uploadpics/mp3_pdf1017/1536116966-DS_10NamHQPD_color 10.pdf

hung45qs
09-07-2018, 05:40 AM
/uploadpics/mp3_pdf1017/1536298779-DS_10NamHQPD_color 11.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1536298795-DS_10NamHQPD_color 12.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1536298916-DS_10NamHQPD_color 13.pdf

hung45qs
09-08-2018, 02:58 AM
/uploadpics/mp3_pdf1017/1536375341-DS_10NamHQPD_color 14.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1536375477-DS_10NamHQPD_color 15.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1536375491-DS_10NamHQPD_color 16.pdf

hung45qs
09-10-2018, 06:38 AM
/uploadpics/mp3_pdf1017/1536561493-DS_10NamHQPD_color 17.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1536561506-DS_10NamHQPD_color 18.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1536561521-DS_10NamHQPD_color 19.pdf

hung45qs
09-11-2018, 02:11 AM
/uploadpics/mp3_pdf1017/1536631896-DS_10NamHQPD_color 20.pdf

hung45qs
09-13-2018, 01:59 AM
/uploadpics/mp3_pdf1017/1536803874-DS_10NamHQPD_color 21.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1536803889-DS_10NamHQPD_color 22.pdf

hung45qs
09-16-2018, 05:46 PM
/uploadpics/mp3_pdf1017/1536803889-DS_10NamHQPD_color 22.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1537119950-DS_10NamHQPD_color 23.pdf

hung45qs
09-17-2018, 02:49 AM
/uploadpics/mp3_pdf1017/1537152486-DS_10NamHQPD_color 24.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1537152516-DS_10NamHQPD_color 25.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1537152540-DS_10NamHQPD_color 26.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1537152557-DS_10NamHQPD_color 27.pdf

hung45qs
09-18-2018, 12:31 AM
/uploadpics/mp3_pdf1017/1537230607-DS_10NamHQPD_color 28.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1537230623-DS_10NamHQPD_color 29.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1537230650-DS_10NamHQPD_color 30.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1537230692-DS_10NamHQPD_color 31.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1537230705-DS_10NamHQPD_color 32.pdf

hung45qs
09-19-2018, 01:19 AM
/uploadpics/mp3_pdf1017/1537319851-DS_10NamHQPD_color 33.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1537319931-DS_10NamHQPD_color 34.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1537319914-DS_10NamHQPD_color 35.pdf

hung45qs
09-20-2018, 01:04 AM
/uploadpics/mp3_pdf1017/1537405363-DS_10NamHQPD_color 36.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1537405381-DS_10NamHQPD_color 37.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1537405396-DS_10NamHQPD_color 38.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1537405409-DS_10NamHQPD_color 39.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1537405426-DS_10NamHQPD_color 40.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1537405448-DS_10NamHQPD_color 41.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1537405461-DS_10NamHQPD_color 42.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1537405477-DS_10NamHQPD_color 43.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1537405492-DS_10NamHQPD_color 44.pdf

hung45qs
09-21-2018, 05:26 AM
/uploadpics/mp3_pdf1017/1537507695-DS_10NamHQPD_color 44.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1537507520-DS_10NamHQPD_color 45.pdf

hung45qs
09-22-2018, 02:17 AM
/uploadpics/mp3_pdf1017/1537582580-DS_10NamHQPD_color 46.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1537582595-DS_10NamHQPD_color 47.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1537582620-DS_10NamHQPD_color 48.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1537582637-DS_10NamHQPD_color 49.pdf

hung45qs
09-22-2018, 01:41 PM
/uploadpics/mp3_pdf1017/1537582637-DS_10NamHQPD_color 49.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1537623558-DS_10NamHQPD_color 50.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1537623582-DS_10NamHQPD_color 51.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1537623598-DS_10NamHQPD_color 52.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1537623611-DS_10NamHQPD_color 53.pdf

hung45qs
09-25-2018, 12:44 AM
/uploadpics/mp3_pdf1017/1537835760-DS_10NamHQPD_color 54.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1537835782-DS_10NamHQPD_color 55.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1537835811-DS_10NamHQPD_color 56.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1537835850-DS_10NamHQPD_color 57.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1537835937-DS_10NamHQPD_color 58.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1537836022-DS_10NamHQPD_color 59.pdf

hung45qs
09-26-2018, 01:49 AM
/uploadpics/mp3_pdf1017/1537836022-DS_10NamHQPD_color 59.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1537926309-DS_10NamHQPD_color 60.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1537926328-DS_10NamHQPD_color 61.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1537926343-DS_10NamHQPD_color 62.pdf

hung45qs
09-27-2018, 01:38 AM
/uploadpics/mp3_pdf1017/1538012122-DS_10NamHQPD_color 63.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1538012141-DS_10NamHQPD_color 64.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1538012161-DS_10NamHQPD_color 65.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1538012177-DS_10NamHQPD_color 66.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1538012197-DS_10NamHQPD_color 67.pdf

hung45qs
09-28-2018, 11:59 PM
/uploadpics/mp3_pdf1017/1538179128-DS_10NamHQPD_color 68.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1538179144-DS_10NamHQPD_color 69.pdf

hung45qs
09-29-2018, 04:34 AM
/uploadpics/mp3_pdf1017/1538195630-DS_10NamHQPD_color 70.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1538195651-DS_10NamHQPD_color 71.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1538195670-DS_10NamHQPD_color 72.pdf

hung45qs
09-30-2018, 05:39 AM
/uploadpics/mp3_pdf1017/1538285752-DS_10NamHQPD_color 73.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1538285777-DS_10NamHQPD_color 74.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1538285798-DS_10NamHQPD_color 75.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1538285812-DS_10NamHQPD_color 76.pdf

/uploadpics/mp3_pdf1017/1538285844-DS_10NamHQPD_color 77.pdf

hung45qs
10-02-2018, 04:12 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1538453022-DS_10NamHQPD_color 78.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1538453044-DS_10NamHQPD_color 79.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1538453063-DS_10NamHQPD_color 80.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1538453087-DS_10NamHQPD_color 81.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1538453102-DS_10NamHQPD_color 82.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1538453124-DS_10NamHQPD_color 83.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1538453139-DS_10NamHQPD_color 84.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1538453159-DS_10NamHQPD_color 85.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1538453184-DS_10NamHQPD_color 86.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1538453204-DS_10NamHQPD_color 87.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1538453220-DS_10NamHQPD_color 88.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1538453235-DS_10NamHQPD_color 89.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1538453253-DS_10NamHQPD_color 90.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1538453269-DS_10NamHQPD_color 91.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1538453283-DS_10NamHQPD_color 92.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1538453297-DS_10NamHQPD_color 93.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1538453310-DS_10NamHQPD_color 94.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1538453328-DS_10NamHQPD_color 95.pdf

hung45qs
10-03-2018, 01:17 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1538529289-DS_10NamHQPD_color 96.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1538529310-DS_10NamHQPD_color 97.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1538529327-DS_10NamHQPD_color 98.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1538529355-DS_10NamHQPD_color 99.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1538529374-DS_10NamHQPD_color 100.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1538529396-DS_10NamHQPD_color 101.pdf

hung45qs
10-04-2018, 12:44 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1538613721-DS_10NamHQPD_color 101.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1538613736-DS_10NamHQPD_color 102.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1538613758-DS_10NamHQPD_color 103.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1538613787-DS_10NamHQPD_color 104.pdf

hung45qs
10-05-2018, 01:06 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1538701319-DS_10NamHQPD_color 105.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1538701374-DS_10NamHQPD_color 106.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1538701389-DS_10NamHQPD_color 107.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1538701447-DS_10NamHQPD_color 108.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1538701467-DS_10NamHQPD_color 109.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1538701491-DS_10NamHQPD_color 110.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1538701509-DS_10NamHQPD_color 111.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1538701525-DS_10NamHQPD_color 112.pdf

hung45qs
10-06-2018, 12:51 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1538786966-DS_10NamHQPD_color 113.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1538786990-DS_10NamHQPD_color 114.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1538787010-DS_10NamHQPD_color 115.pdf

hung45qs
10-07-2018, 04:47 PM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1538930739-DS_10NamHQPD_color 115.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1538930756-DS_10NamHQPD_color 116.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1538930777-DS_10NamHQPD_color 117.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1538930794-DS_10NamHQPD_color 118.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1538930816-DS_10NamHQPD_color 119.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1538930834-DS_10NamHQPD_color 120.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1539048356-DS_10NamHQPD_color 121.pdf

hung45qs
10-09-2018, 01:31 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1539048643-DS_10NamHQPD_color 122.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1539048659-DS_10NamHQPD_color 123.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1539048675-DS_10NamHQPD_color 124.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1539048699-DS_10NamHQPD_color 125.pdf

hung45qs
10-10-2018, 03:49 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1539143050-DS_10NamHQPD_color 126.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1539143068-DS_10NamHQPD_color 127.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1539143082-DS_10NamHQPD_color 128.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1539143105-DS_10NamHQPD_color 129.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1539143141-DS_10NamHQPD_color 130.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1539143159-DS_10NamHQPD_color 131.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1539143189-DS_10NamHQPD_color 132.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1539143225-DS_10NamHQPD_color 133.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1539143246-DS_10NamHQPD_color 134.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1539143266-DS_10NamHQPD_color 135.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1539143284-DS_10NamHQPD_color 136.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1539143302-DS_10NamHQPD_color 137.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1539143319-DS_10NamHQPD_color 138.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1539143334-DS_10NamHQPD_color 139.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1539143350-DS_10NamHQPD_color 140.pdf

hung45qs
10-11-2018, 12:27 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1539217520-DS_10NamHQPD_color 141.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1539217537-DS_10NamHQPD_color 142.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1539217551-DS_10NamHQPD_color 143.pdf

hung45qs
10-12-2018, 12:37 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1539304562-DS_10NamHQPD_color 143.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1539304580-DS_10NamHQPD_color 144.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1539304600-DS_10NamHQPD_color 145.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1539304626-DS_10NamHQPD_color 146.pdf

hung45qs
10-12-2018, 11:46 PM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1539387855-DS_10NamHQPD_color 147.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1539387877-DS_10NamHQPD_color 148.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1539387896-DS_10NamHQPD_color 149.pdf

hung45qs
10-16-2018, 02:10 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1539655723-DS_10NamHQPD_color 150.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1539655740-DS_10NamHQPD_color 151.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1539655761-DS_10NamHQPD_color 152.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1539655781-DS_10NamHQPD_color 153.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1539655801-DS_10NamHQPD_color 154.pdf

hung45qs
10-16-2018, 11:29 PM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1539732428-DS_10NamHQPD_color 155.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1539732444-DS_10NamHQPD_color 156.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1539732463-DS_10NamHQPD_color 157.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1539732486-DS_10NamHQPD_color 158.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1539732502-DS_10NamHQPD_color 159.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1539732522-DS_10NamHQPD_color 160.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1539732542-DS_10NamHQPD_color 161.pdf

hung45qs
10-18-2018, 11:59 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1539863799-DS_10NamHQPD_color 162.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1539863817-DS_10NamHQPD_color 163.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1539863839-DS_10NamHQPD_color 164.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1539863859-DS_10NamHQPD_color 165.pdf

hung45qs
10-20-2018, 03:10 PM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1540048043-DS_10NamHQPD_color 166.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1540048064-DS_10NamHQPD_color 167.pdf

hung45qs
10-21-2018, 04:06 PM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1540137936-DS_10NamHQPD_color 168.pdf

hung45qs
10-23-2018, 01:34 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1540258409-DS_10NamHQPD_color 169.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1540258436-DS_10NamHQPD_color 170.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1540258611-DS_10NamHQPD_color 171.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1540258646-DS_10NamHQPD_color 172.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1540258673-DS_10NamHQPD_color 173.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1540258695-DS_10NamHQPD_color 174.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1540258711-DS_10NamHQPD_color 175.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1540258732-DS_10NamHQPD_color 176.pdf

hung45qs
10-24-2018, 03:21 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1540351103-DS_10NamHQPD_color 177.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1540351120-DS_10NamHQPD_color 178.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1540351139-DS_10NamHQPD_color 179.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1540351157-DS_10NamHQPD_color 180.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1540351174-DS_10NamHQPD_color 181.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1540351205-DS_10NamHQPD_color 182.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1540351230-DS_10NamHQPD_color 183.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1540351251-DS_10NamHQPD_color 184.pdf

hung45qs
10-25-2018, 09:42 PM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1540503658-DS_10NamHQPD_color 185.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1540503676-DS_10NamHQPD_color 186.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1540503691-DS_10NamHQPD_color 187.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1540503831-DS_10NamHQPD_color 188.pdf

hung45qs
10-26-2018, 11:06 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1540551921-DS_10NamHQPD_color 189.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1540551941-DS_10NamHQPD_color 190.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1540551965-DS_10NamHQPD_color 191.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1540551985-DS_10NamHQPD_color 192.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1540552002-DS_10NamHQPD_color 193.pdf

hung45qs
10-30-2018, 03:49 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1540871314-DS_10NamHQPD_color 193.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1540871334-DS_10NamHQPD_color 194.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1540871349-DS_10NamHQPD_color 195.pdf

hung45qs
11-01-2018, 06:28 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1541053485-DS_10NamHQPD_color 195.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1541053617-DS_10NamHQPD_color 196.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1541053639-DS_10NamHQPD_color 197.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1541053660-DS_10NamHQPD_color 198.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1541053679-DS_10NamHQPD_color 199.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1541053698-DS_10NamHQPD_color 200.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1541053720-DS_10NamHQPD_color 201.pdf

hung45qs
11-02-2018, 01:53 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1541123537-DS_10NamHQPD_color 201.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1541123561-DS_10NamHQPD_color 202.pdf

hung45qs
11-03-2018, 01:49 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1541209593-DS_10NamHQPD_color 203.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1541209631-DS_10NamHQPD_color 204.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1541209665-DS_10NamHQPD_color 205.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1541209689-DS_10NamHQPD_color 206.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1541209706-DS_10NamHQPD_color 207.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1541209736-DS_10NamHQPD_color 208.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1541209755-DS_10NamHQPD_color 209.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1541209784-DS_10NamHQPD_color 210.pdf

hung45qs
11-06-2018, 01:46 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1541468701-DS_10NamHQPD_color 211.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1541468718-DS_10NamHQPD_color 212.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1541468736-DS_10NamHQPD_color 213.pdf

hung45qs
11-07-2018, 03:13 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1541560338-DS_10NamHQPD_color 214.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1541560356-DS_10NamHQPD_color 215.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1541560373-DS_10NamHQPD_color 216.pdf

hung45qs
11-08-2018, 01:14 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1541639515-DS_10NamHQPD_color 217.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1541639573-DS_10NamHQPD_color 218.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1541639591-DS_10NamHQPD_color 219.pdf

hung45qs
11-09-2018, 01:59 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1541728663-DS_10NamHQPD_color 219.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1541728683-DS_10NamHQPD_color 220.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1541728719-DS_10NamHQPD_color 221.pdf

hung45qs
11-12-2018, 05:19 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1541999843-DS_10NamHQPD_color 221.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1541999863-DS_10NamHQPD_color 222.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1541999880-DS_10NamHQPD_color 223.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1541999896-DS_10NamHQPD_color 224.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1541999913-DS_10NamHQPD_color 225.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1541999930-DS_10NamHQPD_color 226.pdf

hung45qs
11-13-2018, 04:24 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1542082831-DS_10NamHQPD_color 227.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1542082849-DS_10NamHQPD_color 228.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1542082896-DS_10NamHQPD_color 229.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1542082929-DS_10NamHQPD_color 230.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1542082955-DS_10NamHQPD_color 231.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1542082980-DS_10NamHQPD_color 232.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1542082998-DS_10NamHQPD_color 233.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1542083015-DS_10NamHQPD_color 234.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1542083033-DS_10NamHQPD_color 235.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1542083054-DS_10NamHQPD_color 236.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1542083074-DS_10NamHQPD_color 237.pdf

hung45qs
11-14-2018, 03:57 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1542167722-DS_10NamHQPD_color 238.pdf

hung45qs
11-15-2018, 03:28 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1542252375-DS_10NamHQPD_color 239.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1542252400-DS_10NamHQPD_color 240.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1542252415-DS_10NamHQPD_color 241.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1542252436-DS_10NamHQPD_color 242.pdf

hung45qs
11-16-2018, 01:40 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1542332300-DS_10NamHQPD_color 243.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1542332317-DS_10NamHQPD_color 244.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1542332335-DS_10NamHQPD_color 245.pdf

hung45qs
11-19-2018, 06:43 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1542609522-DS_10NamHQPD_color 246.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1542609555-DS_10NamHQPD_color 247.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1542609619-DS_10NamHQPD_color 248.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1542609639-DS_10NamHQPD_color 249.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1542609669-DS_10NamHQPD_color 250.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1542609743-DS_10NamHQPD_color 251.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1542609763-DS_10NamHQPD_color 252.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1542609784-DS_10NamHQPD_color 253.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1542610056-DS_10NamHQPD_color 254.pdf

hung45qs
11-21-2018, 04:45 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1542775212-DS_10NamHQPD_color 255.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1542775240-DS_10NamHQPD_color 256.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1542775255-DS_10NamHQPD_color 257.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1542775298-DS_10NamHQPD_color 258.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1542775380-DS_10NamHQPD_color 259.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1542775458-DS_10NamHQPD_color 260.pdf

hung45qs
11-22-2018, 02:21 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1542853085-DS_10NamHQPD_color 261.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1542853108-DS_10NamHQPD_color 262.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1542853129-DS_10NamHQPD_color 263.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1542853148-DS_10NamHQPD_color 264.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1542853193-DS_10NamHQPD_color 265.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1542853212-DS_10NamHQPD_color 266.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1542853233-DS_10NamHQPD_color 267.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1542853253-DS_10NamHQPD_color 268.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1542853272-DS_10NamHQPD_color 269.pdf

hung45qs
11-24-2018, 11:44 PM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1543102975-DS_10NamHQPD_color 270.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1543102999-DS_10NamHQPD_color 271.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1543103019-DS_10NamHQPD_color 272.pdf

hung45qs
11-29-2018, 07:00 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1543474737-DS_10NamHQPD_color 272.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1543474767-DS_10NamHQPD_color 273.pdf

hung45qs
11-30-2018, 04:32 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1543552207-DS_10NamHQPD_color 274.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1543552223-DS_10NamHQPD_color 275.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1543552237-DS_10NamHQPD_color 276.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1543552255-DS_10NamHQPD_color 277.pdf

hung45qs
12-02-2018, 10:36 PM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1543790054-DS_10NamHQPD_color 278.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1543790076-DS_10NamHQPD_color 279.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1543790102-DS_10NamHQPD_color 280.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1543790123-DS_10NamHQPD_color 281.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1543790146-DS_10NamHQPD_color 282.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1543790163-DS_10NamHQPD_color 283.pdf

hung45qs
12-12-2018, 05:02 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1544590822-DS_10NamHQPD_color 284.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1544590840-DS_10NamHQPD_color 285.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1544590858-DS_10NamHQPD_color 286.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1544590879-DS_10NamHQPD_color 287.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1544590935-DS_10NamHQPD_color 288.pdf

hung45qs
12-13-2018, 03:34 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1544671952-DS_10NamHQPD_color 288.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1544671971-DS_10NamHQPD_color 289.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1544671989-DS_10NamHQPD_color 290.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1544672010-DS_10NamHQPD_color 291.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1544672026-DS_10NamHQPD_color 292.pdf

hung45qs
12-16-2018, 05:43 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1544938954-DS_10NamHQPD_color 293.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1544938977-DS_10NamHQPD_color 294.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1544938994-DS_10NamHQPD_color 295.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1544939082-DS_10NamHQPD_color 296.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1544939120-DS_10NamHQPD_color 297.pdf

hung45qs
12-19-2018, 04:59 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1545195535-DS_10NamHQPD_color 298.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1545195557-DS_10NamHQPD_color 299.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1545195580-DS_10NamHQPD_color 300.pdf

hung45qs
12-21-2018, 02:09 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1545358007-DS_10NamHQPD_color 301.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1545358035-DS_10NamHQPD_color 302.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1545358050-DS_10NamHQPD_color 303.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1545358072-DS_10NamHQPD_color 304.pdf

hung45qs
12-24-2018, 12:54 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1545612716-DS_10NamHQPD_color 304.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1545612741-DS_10NamHQPD_color 305.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1545612756-DS_10NamHQPD_color 306.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1545612775-DS_10NamHQPD_color 307.pdf

hung45qs
12-28-2018, 09:31 PM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1546032634-DS_10NamHQPD_color 307.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1546032654-DS_10NamHQPD_color 308.pdf

hung45qs
01-03-2019, 07:14 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1546499484-DS_10NamHQPD_color 309.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1546499504-DS_10NamHQPD_color 310.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1546499524-DS_10NamHQPD_color 311.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1546499543-DS_10NamHQPD_color 312.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1546499597-DS_10NamHQPD_color 313.pdf

hung45qs
01-05-2019, 06:38 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1546670162-DS_10NamHQPD_color 314.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1546670189-DS_10NamHQPD_color 315.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1546670205-DS_10NamHQPD_color 316.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1546670223-DS_10NamHQPD_color 317.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1546670240-DS_10NamHQPD_color 318.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1546670278-DS_10NamHQPD_color 319.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1546670306-DS_10NamHQPD_color 320.pdf

hung45qs
01-07-2019, 06:53 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1546843907-DS_10NamHQPD_color 320.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1546843940-DS_10NamHQPD_color 321.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1546843960-DS_10NamHQPD_color 322.pdf

hung45qs
01-16-2019, 05:13 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1547615570-DS_10NamHQPD_color 323.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1547615588-DS_10NamHQPD_color 324.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1547615605-DS_10NamHQPD_color 325.pdf

hung45qs
01-17-2019, 02:07 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1547690845-DS_10NamHQPD_color 326.pdf

hung45qs
01-23-2019, 12:53 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1548204710-DS_10NamHQPD_color 327.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1548204729-DS_10NamHQPD_color 328.pdf

/uploadpics/mp3pdf_2018/1548204744-DS_10NamHQPD_color 329.pdf

hung45qs
01-24-2019, 01:45 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1548204744-DS_10NamHQPD_color 329.pdf

hung45qs
01-25-2019, 04:50 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1548391757-DS_10NamHQPD_color 330.pdf

hung45qs
01-26-2019, 04:43 AM
/uploadpics/mp3pdf_2018/1548477749-DS_10NamHQPD_color 331.pdf

hung45qs
01-31-2019, 05:02 AM
https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2018/1548910964-thats_all_folks_wallpaper.jpg

chimtroi
02-06-2019, 01:07 PM
Xin chân thành cám ơn và chúc mừng bác Hùng. Cuối cùng rồi cũng xong do sự kiên nhẫn đáng nể của bạn hiền (gần một năm dài đăng đẳng). Hy vọng Tuyển tập sẽ đến với quý NT và quý Bạn không nhận được ấn bản trước đây để cùng chia sẻ niềm vui với anh chị em Ban Chủ trương, nhóm thực hiện và Thành viên HQPD.