PDA

View Full Version : Kích Động Hằn Thù, Chia Rẽ Tôn Giáo là Ngu Xuẩncaonguyen
07-29-2009, 09:29 AM
Kích Động Hằn Thù, Chia Rẽ Tôn Giáo là Ngu Xuẩn

Lòng Dân Mạnh Như Giòng Thác Đổ

http://hoiquanphidung.com/user-upload/img/HQPD_1249258645.jpg


http://dl2.musicwebtown.com/thietinh/playlists/274081/2694199.mp3

Bài Rao Giảng Tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn