PDA

View Full Version : Chiều Mưa Biên GiớiPS khoá 72G
06-29-2009, 06:59 PM
CHIỀU MƯA BIÊN GIỚI -GIAO LINH

<OBJECT id="Audio" width="350" height="30" CLASSID="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6" type="application/x-oleobject">
<PARAM NAME="URL" VALUE="http://www.freewebtown.com/sportnguyen/Chieu-mua-bien-gioi.mp3">
<PARAM NAME="AutoStart" VALUE="0">
<PARAM NAME="showControls" VALUE="true">
</OBJECT>

taubay
07-05-2009, 03:50 AM
Xin tặng PS khóa 72G cùng bản do Hà Thanh hát...

<OBJECT id="Audio" width="350" height="30" CLASSID="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6" type="application/x-oleobject">
<PARAM NAME="URL" VALUE="http://www.freewebtown.com/taubay/Vietnamese_Music/Ha%20Thanh%20-%20Chieu%20Mua%20Bien%20Gioi.wma">
<PARAM NAME="AutoStart" VALUE="0">
<PARAM NAME="showControls" VALUE="true">
</OBJECT>

PS khoá 72G
07-05-2009, 05:41 PM
Hi Tàu bay,
Cám ơn Taubay, đã nhắc khéo cho minh biêt rằng không thê quên được tiếng hát Hà Thanh, casi đã in sâu trong tim của bao nhiêu chàng trai từng thê hệ vơi anh em chúng ta.
** PS yêu nhất tiếng hát Hà Thanh qua nhạc phẩm TÀU ĐÊM NĂM CỦ !!

taubay
07-06-2009, 03:22 AM
Hi PS khóa 72G,

Rầt tiếc tb không có bản đó do Hà Thanh hát để tặng ban....
Thôi xin tặng bạn bản "Hàng Hàng Lớp Lớp" do Hà Thanh hát

tb

<OBJECT id="Audio" width="350" height="30" CLASSID="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6" type="application/x-oleobject">
<PARAM NAME="URL" VALUE="http://www.freewebtown.com/taubay/Vietnamese_Music/Ha%20Thanh%20-%20Hang%20Hang%20Lop%20Lop.mp3">
<PARAM NAME="AutoStart" VALUE="0">
<PARAM NAME="showControls" VALUE="true">
</OBJECT>