PDA

View Full Version : Những người trẻ hôm nay tập dấn thân.av8tr49
05-26-2016, 03:50 PM
Cô Nancy Nguyễn .


http://www.youtube.com/watch?v=bnv-1KywmCA

av8tr49
05-26-2016, 03:57 PM
Xuống đường - Lê Hoàng Trúc viết nhạc và hát.


http://www.youtube.com/watch?v=IRc9CW5y_MQ

av8tr49
05-26-2016, 04:13 PM
Hát cho Đồng Bào tôi - Lê Hoàng Trúc viết nhạc và hát.


http://www.youtube.com/watch?v=ZvrcUd78sMw

av8tr49
05-26-2016, 04:17 PM
Chúng tôi muốn sống - Nguyệt Ánh viết nhạc và hát.


http://www.youtube.com/watch?v=df7LXdiC4ng