PDA

View Full Version : Lá Rụng Ven Sông - Nhạc Hoàng Nguyên & Jo Marcel trình bàychopper1
06-23-2009, 07:42 PM
<center><br />
<table border=2 bordercolor="black" style="background-image:url('http://khanhly.net/hinhcasi/jomarcel1.jpg');width:320px;height:449px"><tr><td><marquee scrollAmount=1 scrollDelay=250 direction=up><dl><font color="black" face="times new roman" size=2><i><br />

<b>Nhạc Hoàng Nguyên
Jo Marcel trình bày</b>
<br/>
Hôm nao nhìn lá úa <br/>
Rụng lác đác bên sông. <br/>
Mây trôi về viễn xứ <br/>
Gợi tiếc nhớ bâng khuâng. <br/>
Thương ai ngoài sương gió <br/>
Vì đất nước quê hương <br/>
Ra đi chốn sa trường <br/>
Vui kiếp phong sương. <br/>
<br/>
Thương ai vì non nước <br/>
Đời lính chiến gian lao <br/>
Đêm đêm nhìn tay súng <br/>
Lòng nghĩ đến mai sau. <br/>
Thương ai vì sông núi <br/>
Mà khoác lấy chinh y <br/>
Thương ai mãi thương ai. <br/>
<br/>
Thương ai đã thương ai rồi <br/>
Dù tháng năm dần trôi <br/>
Dù lá hoa tàn phai <br/>
Lòng vẫn nhớ thương ai. <br/>
<br/>
Thương ai mãi mãi thương ai. <br/>
Như gió vẫn thương trăng <br/>
Như bướm vẫn thương hoa <br/>
Thương ai vẫn thương ai hoài . <br/>
<br/>
Thương ai lòng mong ước <br/>
Ngày đất nước yên vui <br/>
Mênh mang tình non nước <br/>
Đường lối cũ trăng soi <br/>
Anh đi về nơi ấy <br/>
Tìm những phút vui xưa <br/>
Thương ai vẫn thương hoài <br/>
Muôn kiếp không phai. <br/>
<br/>
Anh đi về nơi ấy <br/>
Tìm những phút vui xưa. <br/>
Trông nhau mà không nói <br/>
Lòng hết thấy bơ vơ <br/>
Anh đi về nơi ấy <br/>
Tìm hình bóng em thơ <br/>
Thương ai mãi thương ai.<br/>
<br/></td></tr></table><embed style="filter:xray(); WIDTH:320px; HEIGHT: 25px" src="http://hoiquanphidung.com/user-upload/img/HQPD_1245786036.mp3" volume="0" type="application/x-mplayer2" ShowStatusBar="0" loop="true" EnableContextMenu="0" DisplaySize="0" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/"></embed></center>