PDA

View Full Version : Auto Show - Detroit 2008taubay
01-20-2008, 03:36 AM
http://www.freewebtown.com/taubay/AutoShow/Ford1.JPG

http://www.freewebtown.com/taubay/AutoShow/Ford2.JPG

http://www.freewebtown.com/taubay/AutoShow/Ford3.JPG

http://www.freewebtown.com/taubay/AutoShow/Audi1.JPG

taubay
01-20-2008, 03:38 AM
Hình 1: New Ford Lincoln concept car

Hình 2 & 3: New Ford Explorer 2010(?)

Hình 4: Audi

taubay
01-20-2008, 03:41 AM
http://www.freewebtown.com/taubay/AutoShow/Audii2.JPG

http://www.freewebtown.com/taubay/AutoShow/Chinese1.JPG

http://www.freewebtown.com/taubay/AutoShow/Chinese2.JPG

http://www.freewebtown.com/taubay/AutoShow/Chinese3.JPG

taubay
01-20-2008, 03:42 AM
Hình 5: Audi

Hình 6,7,& 8: Chinese cars - Watch out Detroit!!!

taubay
01-20-2008, 03:45 AM
http://www.freewebtown.com/taubay/AutoShow/Chinese4.JPG

http://www.freewebtown.com/taubay/AutoShow/Chinese5.JPG

http://www.freewebtown.com/taubay/AutoShow/GM1.JPG

http://www.freewebtown.com/taubay/AutoShow/GM2.JPG

taubay
01-20-2008, 03:46 AM
Hình 9 & 10: Chinese cars

Hình 11 & 12: GM cars

taubay
01-20-2008, 03:48 AM
http://www.freewebtown.com/taubay/AutoShow/Lexus1.JPG

http://www.freewebtown.com/taubay/AutoShow/Lexus2.JPG

http://www.freewebtown.com/taubay/AutoShow/Mercedes1.JPG

http://www.freewebtown.com/taubay/AutoShow/Mercedes2.JPG

taubay
01-20-2008, 03:49 AM
Hình 13 & 14: Lexus cars

Hình 15 & 16: Mercedes cars

taubay
01-20-2008, 03:51 AM
http://www.freewebtown.com/taubay/AutoShow/Toyota1.JPG

http://www.freewebtown.com/taubay/AutoShow/Toyota2.JPG

http://www.freewebtown.com/taubay/AutoShow/Toyota3.JPG

http://www.freewebtown.com/taubay/AutoShow/Maybach.JPG

taubay
01-20-2008, 03:56 AM
Hình 17, 18 & 19: Toyota cars

Hình 20: Maybach - Very expensive car!!!

taubay
01-20-2008, 04:00 AM
http://www.freewebtown.com/taubay/AutoShow/Suzuki.JPG

http://www.freewebtown.com/taubay/AutoShow/Suzuki2.JPG

Hai hình cuối là Suzuki.

ThDaiHan
01-22-2008, 07:30 PM
Thanks TB !!! xe đẹp wá ... nhình lại xe cuả mình .. nản quá ... :D