PDA

View Full Version : Hình ảnh SàiGòn Hòn Ngọc Viễn Đông.....KiwiTeTua
04-06-2015, 12:44 AM
Hình ảnh SàiGòn ngày xa xưa ấy.........


Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông


- Phần 1 -
<div class='post-body entry-content' id='post-body-2984904515091735542' itemprop='description articleBody'>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="415" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/7250f83115534c148979406cd1f5c7e8.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="327" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/3535d84a2e6241ecb25313e256a9c010.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="340" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/5c095c5ecb5b44c9af4c72a0e89eaff4.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="316" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/fa087b60c6424fcebdf7882aa4390359.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="314" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/e03450a60cc9421bba857780e0b86349.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="332" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/13ae8972bd044ecfbb7f9d99df170f9b.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="321" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/8b918f971be44023853bb2a911c4e097.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="324" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/b983ce935f0846b88f0ccf139043de83.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="251" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/509465e3adb24fb2af2869fd52a340aa.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="321" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/36756f61924445dda94fc45539c30552.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="325" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/75792d05ab9f499aa6ad76690463951f.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="332" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/771562224fb84a7388d28c8847297692.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="343" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/d58c900ba242437ab786e600a28e81d0.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="346" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/8d9803e6c2e24a1dbef8013201ec85b6.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="331" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/7639b570c95b49a4b431f255e69ae9c6.jpg" width="500" /></a>
<div style="text-align: center;">
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="317" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/05567ccb3ccd4bd38ccd89483bfb3d3d.jpg" width="500" /></a>

KiwiTeTua
04-06-2015, 12:49 AM
- Phần 2 -

<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="302" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/4277a8890d474360856c11552ad205ab.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="341" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/7a4fd98f9ecb4024808334c8324bf74d.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="328" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/7fc31cca15c4416bb70614493ab21c4b.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="320" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/cc82f87710794c0e82f8ade87b299c1b.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="343" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/a7aad51b6e12474388200235e511f9a1.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="334" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/6bd4ab554b3d4f2b8ffb59a48150bea9.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="329" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/d3c387e82e8145f89bdb10bb5340aaaa.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="287" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/c7a8d543111b4843b55bc0b414484e13.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="327" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/8e3b0c73d3be4250ab8b84820d5c9844.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="323" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/98e673b7f4e2424ea4821f3b9ed10c14.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="332" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/a9f25b4005b74cd08db61ba764c14ab5.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="331" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/df9f988437814926a09f839f56896d05.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="336" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/d8dff1bab8744e14aa6b1afa7dce634b.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="333" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/ee1685d9ca1d43a1a328afed33b2a62a.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="337" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/338fedfe60f946d5a290c65fcc3c4e0d.jpg" width="500" /></a>

KiwiTeTua
04-06-2015, 12:52 AM
- Phần 3 -

<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="374" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/e698d690145446d0ad6a88e705922b61.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="332" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/f0fc910e88f64f5e9121960c27f8faec.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="331" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/8f78cbdc46b4440ab1dcdad53174c081.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="303" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/90660e06e94f45dc8ec9eb016aea48bf.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="310" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/e7545ab9fb844aa79c5b86a2f18f48f0.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="318" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/3f81907e27c04f0989ca3f8826ffbcf3.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="329" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/ea17d663c739433c9b4fb96bff4b0761.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="320" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/2ec9d80b73aa45f496452cbdecdc6963.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="457" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/affff607e0ff4537b0b44ec2aedca8d8.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="308" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/8c81af4903594179a0284e22b31f53f5.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="343" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/1e685038de94429787b9284a6ebcba42.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="730" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/574417e6c71a40908a95512ec9694ff6.jpg" width="496" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="337" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/347e694632014f45b93b90751e75a0fd.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="332" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/472b6f8d3e7849219f0749f8f0f2fa1f.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="335" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/61689c3d83be4aba91f7ba3534810e02.jpg" width="500" /></a></div>
<div style="text-align: center;">

KiwiTeTua
04-07-2015, 07:01 PM
- Phần 4 -

<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="320" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/2cc1ebae004549deaaefc566a5b89c88.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="349" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/7f7e37e2f4334aa5a561056ae2ef97ef.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="334" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/80ef87f882564c60bfbf50894a1160c6.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="335" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/dbdd292ac1fa4f84a547995d075cad0e.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="329" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/ebeed85a62e94bd98275ec3f0f1e8a9f.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="393" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/982b097c6ed247ee9a61c24ac6ec127f.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="333" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/6d15a12a0ac94f53bd7fa710afad8911.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="330" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/b5c11d470538424d99902b84fbb564a8.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="355" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/1a37826b5ff847fd8592cf2ca030e205.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="332" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/1be0cc3896a6481cbb7c5183f86ac767.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="275" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/f6a01ae558be4c3991f89f51077ec6c0.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="337" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/f14edb0d17624508a3b8723f2288bd33.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="327" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/f2419d9a9eed47d48e48caa3b8d1f8a4.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="328" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/dd9023a6554b45a6aa2613318d67102b.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="707" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/db71fb789d5d435ebf57f3dac3cafccf.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">

KiwiTeTua
04-08-2015, 07:07 PM
- Phần 5 -

<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="339" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/8cd4bb33a8d84d0a8b568dea287b1cac.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="329" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/997b597a6e444fceaf1e0aee22fd0af0.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="500" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/c3435c086e2643aeaa1ad70a3ba15a49.jpg" width="492" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="323" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/a47fa1f22d544b918e876b72f0867119.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="447" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/e3d3f74c440c4293bae0b2aeac258cf6.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="322" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/3df339acf7c24165ac3a009f26933efa.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="332" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/f535831f009a459ba7eb1950d4ff0332.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="337" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/01266e0a896d4755a3fe57e2d99bf6d6.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="340" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/0440e9e1e2d34e939fa16a2a3edb88ff.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="337" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/2cd654a32ad440abb4722c730cb35496.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="332" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/e1ef59c576bf41709f9a5a11b598f721.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="339" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/37d43543461f48bea32331856d5f3fe2.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="613" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/8ebc8144580e4b408f412cd1c6e0b4c4.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="335" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/34ec87afd4f34c1ca410e4a2c74eb0f9.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="335" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/cbd079992d1743e6929d6e964f709260.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">

KiwiTeTua
04-08-2015, 07:09 PM
- Phần Cuối -

<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="334" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/adcc718048c6492f99476026d6a8d2aa.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="334" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/60162c38c9d14d21a6ef31cf9381d209.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="343" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/40007278afbb45d4bc59d63bd01af6e8.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="329" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/14a47738836a4187b4b8f9e1c9327ae0.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="337" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/a02ed486d7b24497b3171084d011366d.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="333" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/037170e5854447599b8baff16d6d216d.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="337" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/5f57ee9d4f2c4b9898df5f7bf8642a36.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="323" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/bd5ba36a463e462b99b8a5d263d41358.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="307" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/23076db575de44769410b4c90e484cd2.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="337" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/914638fcc8f8471eb56b1adfbb09df3a.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="335" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/508b74c7850145ea83e392bcb18dc59e.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="365" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/203a171e064e45c0add5e5433b15e607.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="333" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/2252b71cee0549ff8372a34e10147024.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="630" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/169ee84834644d3f960bbb58e7a21c22.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="382" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/3e77c85398f749c6a3563959b03b5df2.jpg" width="500" /></a>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://baomai.blogspot.com/"><img alt="image" border="0" height="329" src="http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/470ecb38e46743fea6082c68f172151c.jpg" width="500" /></a>

(lụm trong http://baomai.blogspot.com/2015/03/sai-gon-hon-ngoc-vien-ong.html)