PDA

View Full Version : Tà Áo Cưới - Quang Lêtaubay
01-15-2008, 10:22 PM
http://www.freewebtown.com/taubay/Pictures/ta%20ao%20cuoi.jpg

<OBJECT id="Audio" width="350" height="60" CLASSID="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6" type="application/x-oleobject">
<PARAM NAME="URL" VALUE="http://www.freewebtown.com/taubay/Vietnamese_Music/Quang%20Le%20-Ta%20Ao%20Cuoi.wma">
<PARAM NAME="AutoStart" VALUE="True">
<PARAM NAME="showControls" VALUE="true">
</OBJECT>

ThDaiHan
01-16-2008, 12:00 AM
Thanks Tb ... , có bày nầy:cool1: mà Lưu Bích hát ...

taubay
01-16-2008, 02:32 AM
Chỉ có Phi Nhung thôi....

<OBJECT id="Audio" width="350" height="60" CLASSID="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6" type="application/x-oleobject">
<PARAM NAME="URL" VALUE="http://www.freewebtown.com/taubay/Vietnamese_Music/Phi%20Nhung%20-%20Ta%20Ao%20Cuoi%20(Rumba).wma">
<PARAM NAME="AutoStart" VALUE="True">
<PARAM NAME="showControls" VALUE="true">
</OBJECT>