PDA

View Full Version : LK Chuyện Hoa Sim & Chuyện Giàn Thiên Lý - Cám ơn cb DuongNhan gởi tặngThDaiHan
03-13-2009, 04:28 PM
<center>
Xin phép được post bài nầy cuả cb DuongNhan !!! cám ơn NT thường ... ghé quán vắng ... hihi :nhacvn:
<br/>
<img src="http://thdaihan.freehost10.com/HAS/lkchs_cgtl_ctht.jpg" width=444><br/><embed src="http://media.imeem.com/m/YKUTjFbOqJ" type="application/x-shockwave-flash" width="444"height="60"wmode="transparent"FlashVars="backColor=D5D1F0&primaryColor=000033&secondaryColor=663399&linkColor=330066"></embed></center>