PDA

View Full Version : Video Du lich từ Nam ra BắcThuyduong
02-28-2009, 10:19 PM
Vì lý do kỷ thuật, phần chót gồm 1 tập do bạn PS khóa 72G post đã bị hỏng khi gom lại thành 1. Thành thật xin lổỉ bạn PS và xin post lại nội dung như trước.
Thuyduong

Huế I


<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/F091evZgXIg&hl=de&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/F091evZgXIg&hl=de&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

Huế II


<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xUDxrOM9BCE&hl=de&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xUDxrOM9BCE&hl=de&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>


Hội An - Đà Nẵng


<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/czu_RkZKXIo&hl=de&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/czu_RkZKXIo&hl=de&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>


<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/W_PBqMzo4Yk&hl=de&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/W_PBqMzo4Yk&hl=de&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

Lời Kết


<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/W_PBqMzo4Yk&hl=de&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/W_PBqMzo4Yk&hl=de&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>