PDA

View Full Version : Có Buồn Không Những Giòng Sông - Thu Vân trình bàychopper1
02-26-2009, 08:51 PM
<center>
<span style='color:blue'><b>Ngày ấy ta đi nhưng rồi không có ngày về ...đễ đươc nhìn lại đồng lúa vàng ...,... tóc đẩm hơi sương....
Xin gởi đến những ngươì bạn đồng hành cuả thơì xuân xưa ....
<br /><br />
<table style="background-image:url('http://chopper1.freehost10.com/NHACVN/mp3s/cobuonkhong.jpg');width:500px;height:399px"><tr><td><marquee scrollAmount=1 scrollDelay=250 direction=up><dl><dl><dl><dl><font color="darkblue" face="times new roman" size=2><i>
Có nhớ gì không những cánh đồng <br/>
Khi luá vàng về, vàng nước giòng sông<br/>
Anh lính không về, phơi lên áo trận <br/>
Anh lính không về, tóc đẩm hơi sương<br/></br>

Có nhớ gì không những con đường<br/>
Lá thắm ngày nào lá đã vàng bay <br/>
Anh lính không về, phơi lên áo trận<br/>
Nên nắng không vàng cho đẹp quê hương<br/></br>

Có nhớ gì không những giòng sông<br/>
Có biết gì không những cánh đồng<br/>
Anh lính hôm nào nay chưa về lại<br/>
Thương nhớ anh rồi cà hết đơm bông<br/></br><br/></br>
<br/></br><br/></br>


Có nhớ gì không những xóm làng<br/>
Tàn chiến chinh rồi mà người vẫn không qua<br/>
Như những tấm lòng thương cha nhớ mẹ<br/>
Thương những xóm làng sau lũy tre xanh<br/></br>

Có nhớ gì không những tấm lòng<br/>
Nước lớn đầu mùa nước cuốn tình chung<br/>
Anh lính không về phơi lên áo trận<br/>
Nên nắng không vàng cho đẹp quê hương <br/></br>

Có nhớ gì không những giòng sông<br/>
Có biết gì không những cánh đồng<br/>
Anh lính hôm nào nay chưa về lại<br/>
Thương nhớ anh rồi cà hết đơm bông<br/></br>

Anh lính hôm nào nay chưa về lại<br/>
Thương nhớ anh rồi cà hết đơm bông<br/>
<tr><td></td></tr></table><embed style="filter:Invert(); WIDTH:500px; HEIGHT: 25px" src="http://chopper1.freehost10.com/NHACVN/mp3s/CoBuonKhongNhungGiongSong.mp3" volume="0" type="application/x-mplayer2" ShowStatusBar="0" loop="true" EnableContextMenu="0" DisplaySize="0" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/"></embed></center>