PDA

View Full Version : Nhớ Ngươì Yêu - Như Quỳnh Trương VủThDaiHan
02-22-2009, 05:59 PM
<center>
<object width="600" height="500"><param name="movie" value="http://media.imeem.com/pl/TfjBfez-po/"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://media.imeem.com/pl/TfjBfez-po/" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="500" wmode="transparent"></embed></object>
</center>