PDA

View Full Version : Trang Chính collapse and uncloolapse ..chopper1
02-17-2009, 08:50 PM
Khi các bạn vào trang chính không còn thấy menu list nhu hình nầy :
http://chopper1.freehost10.com/NHACVN/mp3s/unclollapse.jpg

Muốn trở lại list bình thường .. nhìn bên tay phaỉ trang chính (vertical ) có những nút nầy

http://chopper1.freehost10.com/NHACVN/mp3s/collapse_button.jpg

click vào sẽ uncollapse ... nhìn vào hình nầy
http://chopper1.freehost10.com/NHACVN/mp3s/collapse.jpg

Ngoài ra cũng trong phần collapse menu mình có thể clik vaò " Hội Quán Phi Dũng > " trở lại menu bình thường. hoặc là click vaò " Các Chuyên
Mục " thi sẽ cho ra list chủ đề thôi ... Xem hình_1 & hình_2 bên duoi ...

hình_1:
http://chopper1.freehost10.com/NHACVN/mp3s/hinh_1.jpg

Hinh_2:
http://chopper1.freehost10.com/NHACVN/mp3s/hinh_2.jpg

hy vọng bạn thành công ...
Chopper1 & Thuy Duong