PDA

View Full Version : Những Lời Nầy Cho Em - Song Ngọc 3 Pre-75chopper1
02-06-2009, 12:25 AM
<center>
<object width="700" height="500"><param name="movie" value="http://media.imeem.com/pl/3tbFb6Ypu-/"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://media.imeem.com/pl/3tbFb6Ypu-/" type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="500" wmode="transparent"FlashVars="backColor=e6f2f7&primaryColor=254093&secondaryColor=1466f1&linkColor=332bc5"></embed></object></center>

chopper1
02-06-2009, 09:14 PM
Nhạc củ còn đây ! ... cb CT & các NT vào thưởng thức khi naò "chán" mình sẽ remove it" ...