PDA

View Full Version : Hai tấm gương yêu nướcHồ Danh Lịch
05-18-2013, 03:26 AM
HAI TẤM GƯƠNG YÊU NƯỚC
**** Kha Lăng Đa

Nhận được tin hai sinh viên yêu nước,
Là Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên,
Vừa bị Cộng Sản Việt Nam xét xử,
Mức án nặng nề cho tuổi thanh niên!

Tội chi đâu khi chống quân Trung Cộng,
Tội chi đâu khi chống Đảng độc tài?!
Bạo ác với dân và hèn với giặc,
Lòn cúi quan thầy, làm lũ tay sai.

Hai em vẫn hiên ngang, không nao núng,
Đứng trước vành móng ngựa, ngẩng cao đầu.
Quyết hy sinh, đã kiên cường tranh đấu,
Cho giống nòi trước hiểm hoạ, thương đau.

Mẹ cha hai em vô cùng hãnh diện,
Vì con làm rạng danh giống Rồng Tiên.
Noi truyền thống của tổ tiên bất khuất,
Gióng tiếng chuông: vùng lên bẻ gông xiềng!

Kết tội hai em, chúng thêm nhục nhã,
Bóp chết Tụ Do, chà đạp Nhân Quyền.
Đảng chúng nó xài luật rừng, đàn áp,
Khủng bố tinh thần, dân lành phải đảo điên!

Ngục Đỏ giam hai em phần thể xác,
Nhưng chí hùng vẫn chắp cánh bay cao!
Dù phải mười năm, sáu năm lao lý,
Nhưng tiếng thơm lừng bốn biển, năm châu.

Người Việt Quốc Gia ở miền hải ngoại,
Hướng về Kha, Uyên - ngọn đuốc đấu tranh.
Đã góp lửa nung nấu lòng Dân Tộc,
Sôi hờn căm, Cách Mạng sẽ hình thành!

Để lật đổ bạo quyền quân Cộng Sản,
Bọn tội đồ chuyên bán nước, hại dân.
Xây dựng lại nền Tự Do - Dân Chủ,
Ngăn giặc Bắc phương, lãnh thổ vẹn toàn.

Gương ái quốc Kha – Uyên luôn sáng chói,
Tuổi trẻ Việt Nam lấy đó soi chung.
Hai em xứng đáng con Hồng, cháu Lạc,
Bốn ngàn năm, dòng lịch sử oai hùng.

Kha Lăng Đa