PDA

View Full Version : Bến Cũkqcantho
03-26-2013, 05:00 PM
<div align="center">
<table align="center" border=3 bordercolor="gray" style="background-image:url('http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1364258156.jpg');width:504px;height:639px"><tbody><td align="left"><font color ="white" size= "3">(ca sĩ Bạch Yến)
Bến ấy ngày xưa người đi
vấn vương biệt ly
Gió cuốn muôn phương về đây,
thấy bóng người về hay chăng?
Xa nhau bến xưa ngày ấy
Anh đi thế thôi từ đây
Sầu chết bên lòng
Hồn nặng nhớ mong
Biết đi sầu em mong
Nhưng ngàn dân đang ngóng
Dưới trời gió mưa
Làn gió chiều đưa
Xa nhau bến xưa ngày ấy
Anh như bóng mây hồng trôi
Về chốn xa vời
Lòng nặng nhớ mong
Cố quên sầu thương đi
Anh nguyện đi theo gió
Chớ buồn khóc chi
Càng khổ người đi
Bến ấy chiều sương chờ mong
vấn vương lòng ta
Gió cuốn mây trôi về đâu
Cố nén sầu lòng bao năm.</font></td></tbody></table>http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1364258040.mp3</div>