Ban Tổ Chức
 

 • Trưởng ban Tổ Chức: Nguyễn Văn Hảo 72E
 • Trưởng ban Nội Vụ: Lương Thế Hùng 72E
 • Phó ban Nội Vụ: Nguyễn Tấn Hùng 72H
 • Phó ban Ngoại Vụ: Lê Hưng 72E
 • Tổng Thư Ký: Bùi Thanh Vân 72C
 • Thủ Quỹ 1: Trần Hớn Dân 72A
 • Thủ Quỹ 2: Trần Thanh Thiết 72G
 • Trưởng ban Văn Nghệ: Lâm Vĩnh Hiên 73C
 • Phó ban Văn Nghệ: Hoàng Đình Duyệt 72E
 • TB Truyền Thông/Báo Chí: Nguyễn Việt Hùng 72H
 • Phó ban Truyền Thông/Báo Chí: Lê Văn Hải 73A
 • Cố Vấn 1: Nguyễn Thành Thi 72A
 • Cố Vấn 2: Huỳnh Đình Chí 72A
 • Cố Vấn 3: Huỳnh Trung Tỉnh 73F

 • Liên lạc: hung45htqs@gmail.com
 • Check payable to VNAF Reunion 2020:
 • Thiết Trần
  4902 Oakfield Ave
  Santa Ana, Ca 92703

 
Chi Tiết Tham Dự

  Địa điểm:
  Hyatt Regency Orange County, CA

 • Tiền Phi: Thứ Sáu,12/11/2021
 • Đêm Đại Hội : Thứ Bảy,13/11/2021

Xem thêm chi tiết tại đây
 
 
 
Thân Hữu
 
STT Ngày Tên Họ Tham dự Tiền Phi Ăn chay Paid Total
100 05 Mar 20 Trương Văn Huệ 10 0 0 1200
107 18 Nov 20 Nguyen Van Thu 2 0 0 Paid 240
143 11 May 21 A Hinh251 10 0 0 1200
148 02 Jun 21 Lê Văn Cư 2 0 0 240
150 13 Jun 21 Phạm Vĩnh Long 2 2 0 310
167 23 Jul 21 Nghe Hiep 10 0 0 1200
168 23 Jul 21 Trần Đường 2 2 0 310
169 23 Jul 21 Cù Thái Hòa 10 0 0 1200
171 27 Jul 21 Tôn Thất Lăng 8 0 0 960
172 28 Jul 21 Nguyễn thành Hưng 2 2 0 310
173 29 Jul 21 Nguyễn Do 7 0 0 840
174 30 Jul 21 Trương Văn Song 10 0 0 1200
 

Tổng kết

Tham Dự Tiền Phi Ăn chay Paid
75 6 0 2
 
 
  Created by Chimtroi @ Hội Quán Phi Dũng