Ban Tổ Chức
 

 • Trưởng ban Tổ Chức: Nguyễn Văn Hảo 72E
 • Trưởng ban Nội Vụ: Lương Thế Hùng 72E
 • Phó ban Nội Vụ: Nguyễn Tấn Hùng 72H
 • Phó ban Ngoại Vụ: Lê Hưng 72E
 • Tổng Thư Ký: Bùi Thanh Vân 72C
 • Thủ Quỹ 1: Trần Hớn Dân 72A
 • Thủ Quỹ 2: Trần Thanh Thiết 72G
 • Trưởng ban Văn Nghệ: Lâm Vĩnh Hiên 73C
 • Phó ban Văn Nghệ: Hoàng Đình Duyệt 72E
 • TB Truyền Thông/Báo Chí: Nguyễn Việt Hùng 72H
 • Phó ban Truyền Thông/Báo Chí: Lê Văn Hải 73A
 • Cố Vấn 1: Nguyễn Thành Thi 72A
 • Cố Vấn 2: Huỳnh Đình Chí 72A
 • Cố Vấn 3: Huỳnh Trung Tỉnh 73F

 • Liên lạc: hung45htqs@gmail.com
 • Check payable to VNAF Reunion 2020:
 • Thiết Trần
  4902 Oakfield Ave
  Santa Ana, Ca 92703

 
Chi Tiết Tham Dự

  Địa điểm:
  Hyatt Regency Orange County, CA

 • Tiền Phi: Thứ Sáu,12/11/2021
 • Đêm Đại Hội : Thứ Bảy,13/11/2021

Xem thêm chi tiết tại đây
 
 
 
Khóa 73C
 
STT Ngày Tên Họ Tham dự Tiền Phi Ăn chay Paid Total
24 26 Nov 19 Pham Hong Tuan 2 2 0 Yes 310
25 29 Nov 19 Đặng Văn Do 2 2 0 310
39 12 Dec 19 Trương Tự Túc 2 0 0 240
43 23 Dec 19 Nguyen Xuan Quang 2 2 0 310
95 01 Mar 20 Lâm Vĩnh Hiên 3 3 0 Paid 465
96 01 Mar 20 Nguyễn Hưng Quốc 1 1 0 155
98 03 Mar 20 Huỳnh Văn Hiệp 2 2 0 310
101 05 Mar 20 Tân văn Mão 2 2 0 paid 310
106 21 Jul 20 Nguyễn chu Môn 2 2 0 Paid 310
 

Tổng kết

Tham Dự Tiền Phi Ăn chay Paid
18 16 0 9
 
 
  Created by Chimtroi @ Hội Quán Phi Dũng