Ban Tổ Chức
 

 • Trưởng ban Tổ Chức: Nguyễn Văn Hảo 72E
 • Trưởng ban Nội Vụ: Lương Thế Hùng 72E
 • Phó ban Nội Vụ: Nguyễn Tấn Hùng 72H
 • Phó ban Ngoại Vụ: Lê Hưng 72E
 • Tổng Thư Ký: Bùi Thanh Vân 72C
 • Thủ Quỹ 1: Trần Hớn Dân 72A
 • Thủ Quỹ 2: Trần Thanh Thiết 72G
 • Trưởng ban Văn Nghệ: Lâm Vĩnh Hiên 73C
 • Phó ban Văn Nghệ: Hoàng Đình Duyệt 72E
 • TB Truyền Thông/Báo Chí: Nguyễn Việt Hùng 72H
 • Phó ban Truyền Thông/Báo Chí: Lê Văn Hải 73A
 • Cố Vấn 1: Nguyễn Thành Thi 72A
 • Cố Vấn 2: Huỳnh Đình Chí 72A
 • Cố Vấn 3: Huỳnh Trung Tỉnh 73F

 • Liên lạc: hung45htqs@gmail.com
 • Check payable to VNAF Reunion 2020:
 • Thiết Trần
  4902 Oakfield Ave
  Santa Ana, Ca 92703

 
Chi Tiết Tham Dự

  Địa điểm:
  Hyatt Regency Orange County, CA

 • Tiền Phi: Thứ Sáu,12/11/2021
 • Đêm Đại Hội : Thứ Bảy,13/11/2021

Xem thêm chi tiết tại đây
 
 
 
Khóa 72G
 
STT Ngày Tên Họ Tham dự Tiền Phi Ăn chay Paid Total
3 15 Nov 19 Tot Nguyen 2 2 0 Paid 310
14 20 Nov 19 Tran Thanh Thiet 2 2 0 yes 310
23 26 Nov 19 Huynh Van Ty 1 1 0 Yes 155
27 30 Nov 19 Thai van Hoan 2 2 0 310
42 23 Dec 19 Le Ai Ly 2 2 0 310
48 15 Jan 20 Đặng thanh Liêm 2 2 0 310
73 21 Feb 20 Huynh Huu Chau 2 2 0 310
91 24 Feb 20 Nguyễn Văn Phước 2 2 0 310
92 26 Feb 20 Nguyễn Văn Chơn 2 2 0 310
99 04 Mar 20 Huynh Kim Thanh 2 2 0 Paid 310
145 20 May 21 Tăng Được 2 2 0 310
159 02 Jul 21 Nguyễn Văn Đông 2 2 0 310
160 03 Jul 21 Nguyễn Tiến Lộc 2 2 0 310
 

Tổng kết

Tham Dự Tiền Phi Ăn chay Paid
25 25 0 7
 
 
  Created by Chimtroi @ Hội Quán Phi Dũng