Ban Tổ Chức
 

 • Trưởng ban Tổ Chức: Nguyễn Văn Hảo 72E
 • Trưởng ban Nội Vụ: Lương Thế Hùng 72E
 • Phó ban Nội Vụ: Nguyễn Tấn Hùng 72H
 • Phó ban Ngoại Vụ: Lê Hưng 72E
 • Tổng Thư Ký: Bùi Thanh Vân 72C
 • Thủ Quỹ 1: Trần Hớn Dân 72A
 • Thủ Quỹ 2: Trần Thanh Thiết 72G
 • Trưởng ban Văn Nghệ: Lâm Vĩnh Hiên 73C
 • Phó ban Văn Nghệ: Hoàng Đình Duyệt 72E
 • TB Truyền Thông/Báo Chí: Nguyễn Việt Hùng 72H
 • Phó ban Truyền Thông/Báo Chí: Lê Văn Hải 73A
 • Cố Vấn 1: Nguyễn Thành Thi 72A
 • Cố Vấn 2: Huỳnh Đình Chí 72A
 • Cố Vấn 3: Huỳnh Trung Tỉnh 73F

 • Liên lạc: hung45htqs@gmail.com
 • Check payable to VNAF Reunion 2020:
 • Thiết Trần
  4902 Oakfield Ave
  Santa Ana, Ca 92703

 
Chi Tiết Tham Dự

  Địa điểm:
  Hyatt Regency Orange County, CA

 • Tiền Phi: Thứ Sáu,12/11/2021
 • Đêm Đại Hội : Thứ Bảy,13/11/2021

Xem thêm chi tiết tại đây
 
 
 
Khóa 72F
 
STT Ngày Tên Họ Tham dự Tiền Phi Ăn chay Paid Total
8 16 Nov 19 Trần Văn Nghĩa 2 2 0 310
67 12 Feb 20 Phạm Quang Tân 2 2 0 Paid 310
76 22 Feb 20 Huỳnh Văn Bê 2 2 0 310
116 30 Apr 21 Tràn Gia Dịnh 2 2 0 Paid 310
119 03 May 21 Tô Hoàng Minh 1 1 0 155
120 05 May 21 Từ Đăng Minh Trị 2 2 0 310
122 05 May 21 Nguyen Ky Thanh 2 2 0 Paid 310
123 05 May 21 Trinh Ngoc Tien 1 1 0 Paid 155
124 05 May 21 Tran Quang Son 2 2 0 Paid 310
128 08 May 21 Bùi Đẹp 2 2 0 Paid 310
129 08 May 21 Lê Hữu Lễ 3 3 0 465
130 08 May 21 Nguyễn Ngọc Lợi 2 2 0 Paid 310
131 7 May 2021 Nguyễn Văn Mão 1 1 0 155
132 08 May 21 Nguyễn Văn Sơn 2 2 0 310
133 08 May 21 Nguyễn Văn Đại 1 1 0 155
134 08 May 21 Hà Văn Bá 1 0 0 120
135 08 May 21 Hà Văn Hầu 1 1 0 155
137 08 May 21 Nguyễn Minh Nhựt 1 1 0 155
138 08 May 21 Nguyễn H Sơn 1 0 0 120
139 08 May 21 Nguyễn M Đăng 2 0 0 240
140 08 May 21 Trần Văn Sơn 2 2 0 310
142 08 May 21 Phạm Gia Đạo 1 1 0 155
 

Tổng kết

Tham Dự Tiền Phi Ăn chay Paid
36 32 0 13
 
 
  Created by Chimtroi @ Hội Quán Phi Dũng