Ban Tổ Chức
 

 • Trưởng ban Tổ Chức: Nguyễn Văn Hảo 72E
 • Trưởng ban Nội Vụ: Lương Thế Hùng 72E
 • Phó ban Nội Vụ: Nguyễn Tấn Hùng 72H
 • Phó ban Ngoại Vụ: Lê Hưng 72E
 • Tổng Thư Ký: Bùi Thanh Vân 72C
 • Thủ Quỹ 1: Trần Hớn Dân 72A
 • Thủ Quỹ 2: Trần Thanh Thiết 72G
 • Trưởng ban Văn Nghệ: Lâm Vĩnh Hiên 73C
 • Phó ban Văn Nghệ: Hoàng Đình Duyệt 72E
 • TB Truyền Thông/Báo Chí: Nguyễn Việt Hùng 72H
 • Phó ban Truyền Thông/Báo Chí: Lê Văn Hải 73A
 • Cố Vấn 1: Nguyễn Thành Thi 72A
 • Cố Vấn 2: Huỳnh Đình Chí 72A
 • Cố Vấn 3: Huỳnh Trung Tỉnh 73F

 • Liên lạc: hung45htqs@gmail.com
 • Check payable to VNAF Reunion 2020:
 • Thiết Trần
  4902 Oakfield Ave
  Santa Ana, Ca 92703

 
Chi Tiết Tham Dự

  Địa điểm:
  Hyatt Regency Orange County, CA

 • Tiền Phi: Thứ Sáu,12/11/2021
 • Đêm Đại Hội : Thứ Bảy,13/11/2021

Xem thêm chi tiết tại đây
 
 
 
Khóa 72E
 
STT Ngày Tên Họ Tham dự Tiền Phi Ăn chay Paid Total
5 16 Nov 19 Ngô Quang Vi 2 2 0 yes 310
7 16 Nov 19 Nguyễn văn Hảo 10 2 0 Yes 1300
9 17 Nov 19 Lâm chí Hạo 2 2 0 yes 310
13 19 Nov 19 Tường Duy Hải 2 2 0 yes 310
20 25 Nov 19 Hoàng Đình Duyệt 2 2 0 yes 310
21 25 Nov 19 Võ Văn Tiến 2 2 0 340
22 25 Nov 19 Ngô Phương 2 2 0 yes 310
41 23 Dec 19 Phạm Ngọc Sinh 2 0 1 240
30 04 Dec 19 Nguyen chän Häi 1 1 0 155
35 07 Dec 19 PHẠM ĐÌNH HÙNG 2 2 0 310
37 09 Dec 19 Phạm Ngọc Phúc 2 2 0 Yes 310
45 04 Jan 20 Le Hung 2 2 0 310
58 03 Feb 20 Nguyen Dinh Kim 2 2 0 310
74 22 Feb 20 Nguyễn Hửu Phượng 1 1 0 Yes 155
75 22 Feb 20 Trần Hoài Hưng 4 4 0 Paid 620
78 23 Feb 20 Tuyen Bui 2 1 0 Paid 275
97 01 Mar 20 Lê Hùng Sơn 1 1 0 Yes 155
105 02 Apr 20 Luong Hung 2 2 0 310
 

Tổng kết

Tham Dự Tiền Phi Ăn chay Paid
43 32 1 30
 
 
  Created by Chimtroi @ Hội Quán Phi Dũng